Berichten

Steun voor jongeren

In de aangenomen motie Voortman verzoekt de regering de gemeenten te verduidelijken dat zij alle ruimte hebben om waar nodig de zoekperiode te schrappen. Het gaat hierbij om het ondersteunen van kwetsbare jongeren tijdens hun zoektermijn.

Het gaat hier om het beleid hoe gemeenten omgaan met de doelgroep van jongeren tot 27 jaar, vanaf het moment dat zij zich melden voor een uitkering, alsmede of de gemeente deze doelgroep gedurende vier weken kan ondersteunen bij het zoeken naar werk en/of een instrument daarbij kan inzetten. Voor kwetsbare jongeren kan het moeilijk zijn om zelfstandig werk te zoeken en daarvoor de juiste acties te ondernemen.

Het is aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad of deze mogelijkheid wordt benut en op welke wijze deze vorm wordt gegeven. Daarnaast heeft de gemeente op grond van haar algemene zorgplicht voor haar burgers de mogelijkheid om mensen te ondersteunen bij het zoeken naar werk of daarvoor passende instrumenten in te zetten.

De participatiemiddelen die via de integratie-uitkering sociaal domein aan de gemeenten worden verstrekt zijn vrij besteedbaar en kunnen daarvoor worden ingezet. Daarnaast kunnen schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs zich rechtstreeks bij het UWV melden voor een opname in het doelgroepregister van de banenmarkt.