Reflexief toezicht

Een nieuwe vorm van toezicht. In Nederland hebben we verschillende inspecties die toezicht houden op de kwaliteit en veiligheid van zorg en ondersteunende diensten (bijvoorbeeld JGJ, iSZW en IGJ). Meestal kijken deze organisaties naar één aspect van de dienstverlening, bijvoorbeeld de kwaliteit en veiligheid van de zorg, of de kwaliteit van woningen. Sommige groepen in de samenleving hebben echter met verschillende diensten te maken. Denk bijvoorbeeld aan mensen met dementie die thuis wonen. Hier is zorg uiteraard van belang, maar ook de woning en mogelijke aanpassingen die daaraan moeten worden gedaan. En als een partner werk moet opgeven om te zorgen, komen ook financiële kwesties aan bod. In dit project willen we onderzoeken hoe toezichthouders in kunnen spelen op de diversiteit aan diensten waar mensen mee te maken krijgen. Dat doen we door hun verhalen centraal te stellen, en met betrokken organisaties in gesprek te gaan hoe de dienstverlening kan worden verbeterd. We onderzoeken ook hoe toezichthouders hier aan bij kunnen dragen door bestaande kaders los te laten. Het einddoel van het project is een nieuwe vorm van toezicht te organiseren die, rekening houdend met de complexe praktijk, beantwoordt aan de behoeften van specifieke groepen mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Het onderzoek wordt gefiancieerd door NWO.

Onderzoeksopzet

In Groniningen richten we ons specifiek op de doelgroep mensen die langdurig op zoek zijn naar werk. Marilie Odding voert dit onderzoek uit. Het onderzoek zal zich richten op hoe mensen die langdurig op zoek zijn naar werk ondersteuning van publieke diensten, zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), ervaren. In het onderzoek zetten we de verhalen van mensen die langdurig op zoek zijn naar werk centraal. We onderzoeken hoe hun verhalen en ervaringen de kwaliteit van publieke dienstverlening kan verbeteren. Daarnaast kijken we hoe deze ervaringen kunnen worden ingezet in het toezicht op sociale diensten om ook in het toezicht het gebruikersperspectief centraal te zetten. We voeren het onderzoek uit in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, waaronder Toezicht Sociaal Domein (TSD), Stichting Lezen en Schrijven (LES), Divosa (vereniging van gemeentelijke directeuren en leidinggevenden), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), maar vooral ook met dienstverleners en mensen die langdurig op zoek zijn naar werk.