Slimme handhaving in de praktijk

Slimme handhaving is een nieuwe visie op handhaving – waarbij uitvoeringsmedewerkers meer kunnen ‘differentiëren’ zodat meer ruimte ontstaat voor ‘maatwerk’ met oog voor ‘de menselijke maat’. Ondanks de eensgezindheid over de wenselijkheid van deze benadering, is het nog onduidelijk hoe deze nieuwe aanpak in de praktijk vorm moet krijgen. Dit onderzoek stelt de vraag: Hoe kan, in samenwerking met de uitvoeringspraktijk, de persoonsgerichte handhaving van de socialezekerheidswetgeving concreet worden vormgegeven? Het onderzoek richt zich met name op de socialezekerheidswetgeving (zoals de Werkloosheidswet en de Participatiewet).

I. Actieonderzoek

Dit onderzoek gebruikt de onderzoeksmethode actieonderzoek. Actieonderzoek is een vorm van praktijkgericht onderzoek die actie en onderzoek combineert met als doel nieuwe kennis ontwikkelen en tegelijk de praktijk verbeteren. Uitgangspunt is dat je onderzoek doet ín de praktijk mét mensen uit die praktijk. Dit actieonderzoek is gedaan bij Werkplein Drentsche Aa in Assen. Het onderzoek bestond uit drie fasen: 1) de ontwikkeling van een prototype van een elektronisch analyse-instrument (ter ondersteuning van de handhaving); 2) de toepassing van het analyse-instrument in een pilotonderzoek; en 3) de reflectie op onze bevindingen in een expertmeeting.

II. Aanbevelingen voor nieuwe aanpak van persoonsgerichte handhaving

In het laatste deel van het onderzoek wordt gereflecteerd op de toepassing van het prototype bij Werkplein Drentsche Aa. Daarna wordt bekeken hoe uitkeringsgerechtigden en medewerkers het nieuwe analyse-instrument hebben ervaren. Ten slotte gaat het onderzoek in op enkele uitkomsten van de expertmeeting. Hieruit volgen enkele aanbevelingen voor de praktijk.

Meer lezen? www.research.rug.nl/slimme-handhaving-in-de-praktijk

Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. Instituut Gak.

Dit onderzoek is afgerond in 2020 en is gefinancierd door Instituut GAK.