Tussen de regels

In dit onderzoek, dat deel uitmaakt van het onderzoeksproject Handhaving van Onderop, ligt de focus op uitvoerende medewerkers bij het handhaven van socialezekerheidswetgeving. Het onderzoek kijkt met een empirische blik naar de rol van medewerkers bij de handhaving van de socialezekerheidswetgeving en hun interacties met uitkeringsgerechtigden. In de praktijk is meegekeken over de schouder van verschillende medewerkers bij hun dagelijkse werkzaamheden bij sociale diensten en het UWV. Het onderzoek heeft een bottom-up benadering dus richt zich op het niveau waar de regelgeving wordt uitgevoerd.

I. Casestudy’s bij uitvoeringsinstanties en interviews met medewerkers

De vijf casestudy’s worden uitgevoerd bij drie sociale diensten en twee UWV Werkbedrijven. De casestudy’s bestaan uit participerende observaties, verdiepende interviews met verschillende medewerkers en een analyse van beleids‐ stukken en dossiers. De participerende observaties geven een beeld van de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers en hun omgang met uitkeringsgerechtigden. De interviews gaan over de houding van medewerkers naar uitkeringsgerechtigden, de keuzes die zij maken en hun gedachten over handhaving. De analyse van de beleidsstukken en de dossiers geeft een inzicht in het handhavingsbeleid en de handhavingskeuzes van de onderzochte instanties

II. Analyse van de handhavingsstijlen van de uitvoerders van de socialezekerheidswet en responsive regulation

In het eerste deel van het onderzoek wordt naar het gedrag van medewerkers gekeken door de handhavingsstijlen te analyseren. De focus ligt hier zowel op de regels en de reactie op de overtreding. Naast het model van handhavingsstijlen om het gedrag van medewerkers te analyseren, kijkt het onderzoek daarnaast naar of medewerkers handhaven volgens de principes van responsive regulation. Dit is een dynamische methode om het gedrag te analyseren en er wordt gekeken of medewerkers hun handhavingsstijl aanpassen op de uitkeringsgerechtigde.

III. Lessen voor de praktijk en rechtssociologie

Het doel van het onderzoek is een gedetailleerde beschrijving te geven van de uitvoeringspraktijk, waarbij de meerwaarde ligt in de combinatie van onderzoeksmethoden waardoor een compleet beeld geschetst kan worden. De verschillen en overeenkomsten in stijlen tussen uitvoeringsinstanties worden uiteengezet en er worden lessen voor de praktijk getrokken.

Meer lezen? www.research.rug.nl/tussen-de-regels

Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. Instituut Gak.

Dit onderzoek is afgerond in 201 en is gefinancierd door Instituut GAK.